Nieuwsbrief FPO Rijnmond – april 2017

Nieuwsbrief FPO Rijnmond – april 2017

Eerste Nieuwsbrief

Alstublieft! De eerste nieuwsbrief over Arbo van FPO Rijnmond.
Twee tot drie keer per jaar krijgt u de belangrijkste onderwerpen over Arbo en het onderwijs doorgestuurd. Dit zal bijdragen aan een hoger veiligheidsbewustzijn van de werknemers. U leest ook meer over de nieuwste Arbo ontwikkelingen op de scholen.

Inspectie SZW

coins-232010_640 620x426Boete van inspectie

Als school zit u niet te wachten op een boete van de inspectie SZW. U kunt het geld maar een keer uitgeven en het liefst aan onderwijs, onderwijsleermiddelen en kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs.

Een boete?

Recent heeft een school een boete gekregen door een ongeval met een ladder op school.

De situatie

De conciërge wilde de goot van het speellokaal te nakijken. Voor de gevel is een houtsnipperbak, waarin hij zijn ladder zette. De ladder gaat schuiven als hij naar boven is geklommen. Door het gewicht van de conciërge is de ladder in de snippers weggezakt. Hij wilde snel naar beneden gaan, maar dat lukte niet meer. In de snipperbak staan hekjes. De conciërge viel over een hekje in de houtsnippers. Dit had nare gevolgen. In de maanden hierna werd hij een paar keer opgenomen in het ziekenhuis, waar hij werd behandeld aan zijn verwondingen en de nasleep van de val. Gelukkig kon hij na een paar maanden zijn werk weer hervatten.

Melding bij inspectie SZW

We zijn verplicht een dergelijk ongeval te melden bij de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). Na een uitgebreide ongevalsanalyse komt de inspectie SZW tot de conclusie dat er door de werkgever verwijtbaar gedrag ten laste gelegd kan worden. Er is onvoldoende voorlichting geweest en er is onvoldoende toezicht geweest op de uitoefening van de taken. Helaas heeft dat de school een forse boete opgeleverd.

Voorkomen!

Voorkomen is beter dan genezen. Lees in het volgende stukje van de nieuwsbrief op welke manier er toezicht gehouden moet worden op het werken op een ladder.

electrician-1206468_640 426x325Instructie en controle

Arboneel keurt als extra service al uw trappen, ladders en steigers bij elke Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Wij zijn gecertificeerd om een keuring uit te voeren. Lees de instructievoorschriften, zodat u een ongeval met een ladder kunt voorkomen!

Richtlijn omgang met ladders

De Europese richtlijn 2001/445/EEG, werken op hoogte is per 01-07-2008 handhaafbaar door de arbeidsinspectie. De ladder is niet verboden maar de werkgever moet voor het gebruik van een ladder een RIE opstellen, waaruit moet blijken dat de ladder als werkplek acceptabel is gezien de aard en de duur van de werkzaamheden.

Ook moet de werkgever kunnen aantonen dat gebruik van een ander middel als rolsteiger of hoogwerker niet toepasbaar is in de gegeven omstandigheden. Dat kan bijv. het geval zijn als de locatie slecht bereikbaar is of omdat de uit te voeren werkzaamheden te kort zijn om de opbouw tijd van rol steiger te rechtvaardigen. Voor het intern reinigen van ramen op de hoogte van 4 tot 5 meter is in dit geval de ladder een acceptabel hulpmiddel. Mits de onderstaande werkwijze nauwkeurig wordt uitgevoerd.

De maximale hoogte waarop de ladder gebruikt mag worden is bepaald op 10 meter. In de praktijk zal er op de school maximaal gewerkt worden op een hoogte van ongeveer 5 meter. Aan de werknemers en de vrijwilligers van de school zal dit protocol ter lezing worden aangeboden. De werkgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers en de vrijwilligers.

Aanvullende voorschriften

 1. DE STABILITEIT VAN DE LADDER MOET TE ALLEN TIJDE ZIJN GEWAARBORGD en de ladder moet aan de onderzijde geborgd zijn en liefst indien mogelijk ook aan de bovenzijde.
 2. Maximale werkhoogte tot maximaal 750 cm tot 1000 cm.
 3. Tijdsduur van een klus maximaal 3 uur waarvan maximaal 2 uur aan een gesloten.
 4. De maximale reikwijdte naar boven en zijdelings bedraagt een armlengte
 5. Het op de ladder te transporteren materiaal of gereedschap weegt niet meer dan 10 kilo
 6. Het op de ladder te transporteren materiaal of gereedschap heeft een maximale afmeting van 1 m2.

Goed laddergebruik

Stel de ladder zodanig in dat:

 1. met beide trapbomen een meter uitsteekt boven de plaats waartoe hij toegang geeft
 2. Tegen een stevig draagpunt draagt
 3. Niet kan wegglijden of verschuiven
 4. Een hoek van 65 tot 75 graden maakt met het horizontale vlak.
 5. Klap de ladder uit op een stroeve draagkrachtige en stevige ondergrond
 6. Zorg dat de treden horizontaal staan
 7. Gebruik draagbaar klimmateriaal niet bij een windkracht 6 of meer
 8. Plaats afzettingen of vergrendel de deur waar de ladder in de buurt is opgesteld
 9. Beklim de ladder met het gezicht er naar toe
 10. Beklim de ladder die kunnen worden opgestoken alleen aan de opgestoken zijde en zorg ervoor dat de haken goed achter de sporten grijpen.
 11. Reik nooit te ver buiten de ladder of trap, steun nooit met een voet op een raamkozijn, dorpel, of andere ondergrond die glad is of waar valgevaar / doorval gevaar mogelijk is.
 12. Laat klimmateriaal niet onbeheerd achter, zodat bijv. kinderen naar boven klimmen
 13. Indien het buiten donker is, zorg dan voor voldoende verlichting op de werkplek, zodat er bij de ladder voldoende verlichting is, zonder dat de personen verblind worden. In principe werken we niet tijdens schemer of donker op een ladder /dak. Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de werkgever en indien de aard van de werkzaamheden onmiddellijk dienen te worden uitgevoerd.

Nieuws

hammer-620011_640Nieuwe arbowet

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen. Dit betekent dat de nieuwe Arbowet vanaf 1 juli 2017 ingaat.
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen van dit wetsvoorstel?

Belangrijkste wijzigingen Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Hierbij de
belangrijkste aandachtspunten.

1. Meer nadruk voor de adviserende rol van de bedrijfsarts

In plaats van bijstand verlenen is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de
ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt duidelijker dat de werkgever verantwoordelijk is voor de
verzuimbegeleiding. Werkgever en werknemer zijn samen zelf verantwoordelijk voor de
implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.
De vernieuwde Arbowet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met
daarin de manier van ondersteuning vastgelegd. In dit basiscontract staan de volgende punten:
– de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
– de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
– de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR,
personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
– de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
– de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
– de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

Bij de keuze en positionering van de preventiemedewerker en krijgt de medezeggenschap
instemmingsrecht. Ook moet de arbodienstverlener om nauw samenwerken met de
medezeggenschap.

3. Meer aandacht voor beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten. In 2020 volgt een evaluatie. Als uit de evaluatie in 2020 geen
verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede
Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

4. Meer aandacht voor preventie

Het is de bedoeling om met de invoering van deze wet de positie van de preventiemedewerker te
versterken en samenwerking met de arbodienstverleners te bevorderen. Daarvoor worden een
aantal maatregelen ingevoerd:
In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij
werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de
persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap
plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker
krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed
functioneren van de preventiemedewerker.

5. Handhaving

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden als het gaat om het handhaven van de regelgeving. Zij
gaan ook handhaven op aanwezigheid basiscontract. Bij het niet melden van beroepsziekten kan er
een boete worden gegeven.

Related Projects